Fundacja Esprit

Fundacja Esprit od początku istnienia daje młodym ludziom szansę na rozwój ich talentów i zainteresowań. Wspiera ogromne przedsięwzięcia takie jak: musical (do tej pory zrealizowaliśmy już trzy spektakle, które obejrzało kilka tysięcy widzów), dwie edycje konkursu kulinarnego EspritChef Junior oraz adresowany do wszystkich dzieci z Ustronia Ustroński Dzień Dziecka, podczas którego bawiło się z nami ponad tysiąc dzieci.

Fundacja Esprit 2016 roku założyła i nadal prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, który cieszy się ogromnym powodzeniem.

Szanowni Państwo,
 
W związku z realizacją projektu/ operacji pn. „Zdobycie wiedzy i umiejętności”
współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” zaprasza do złożenia oferty na:
 
Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie języków obcych, ekonomii, informatyki, komunikacji, umiejętności społecznych oraz wsparcia coachingowego w ramach projektu pn. „Zdobycie wiedzy i umiejętności”.
 
Szczegółowe warunki i opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8
Załacznik nr 9
Załacznik nr 10
Załacznik nr 11
Załacznik nr 12
Załacznik nr 13
Załacznik nr 14
Załacznik nr 15
Załacznik nr 16
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe po zmianie

Ustroń, dnia 05.11.2018 r.
Nr ogłoszenia 28/02/10/2018
 
OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań objętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zawiadamia na zadanie  Prowadzenie warsztatów i treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie języków obcych, ekonomii, informatyki, komunikacji, umiejętności społecznych oraz wsparcia coachingowego w ramach projektu pn. „Zdobycie wiedzy i umiejętności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(PROW 2014 – 2020) poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez PUBLISHER-INNOWACJE Emilia Gibiec z siedzibą w 43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24.
 
Uzasadnienie wyboru:
Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym, uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi w Zapytaniu ofertowym kryteriami i ich wagą, którymi są:  cena brutto, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem i termin płatności faktury oraz jest ofertą najkorzystniejszą.
 
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy Punktacja wg kryterium Razem łącznie punktacja
Cena brutto Wysokość kary umownej Termin płatności faktury
1 PUBLISHER-INNOWACJE,
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt
2 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Stawowa 3
59,51 pkt 20 pkt 20 pkt 99,51 pkt